NAV- saksbehandling

Media har løpende fokus på NAV vedrørende saksbehandlingstider og selve saksbehandlingen. Vår opplevelse er at NAV ansatte yter sitt beste ut fra sin kompetanse.

Samtidig skal saker nå sendes en annen instans slik at den kompetansen som er lokalt ikke skal benyttes. Dette gjør systemet vanskelig tilgjengelig og det er i større grad klager på forvaltningen etter lov om forvaltning i tillegg til klage over avslag på rettigheter.

Vi ønsker et eventuelt NAV-ombud velkommen, og etterlyser en større tilgang til fri rettshjelp for våre klienter i saker mot NAV.

Helse

Stadig flere norske pasienter søker erstatning etter behandling i norsk offentlig og privat helsevesen. Pasienter som får erstatning, kan havne i diskusjon om erstatningsbeløpet

Tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) viser en klar økning i antall erstatningskrav. Gjengangerne blant erstatningskravene er skader på grunn av feilbehandling, feilaktige diagnoser, feilmedisinering, pleiesvikt, sykehusinfeksjoner og feil under operasjoner. Endel klager gjelder også situasjoner der diagnosen ble stilt for sent.

Erfaringene viser at sykehusinfeksjoner etter operative inngrep er i økende grad årsak til pasientskader.

Dette er også saker som ofte har en side mot forsikring og NAV, for pasientskaden i seg selv eller grunnlidelsen som kan være personskade og/eller yrkesskade.

Vi bistår deg i forbindelse med å melde skaden til de rette instanser, ved feilbehandling eller manglende behandling, i utredningsfase og utmålingsfasen.

Skademeldingsskjema.

Yrkesskade/yrkessykdom

Yrkesskader må i hovedsak meldes innen 1 år til forsikring og NAV. Riktig medisinske utredninger er ofte avgjørende for at dine rettigheter blir ivaretatt, både hos forsikringsselskapet og NAV.

Vi kan bistå deg som arbeidstaker i å få riktig utredning og kreve dine rettigheter som følge av skade.

Vi kan også bistå deg som arbeidsgiver i å melde skaden til de rette instanser og med rett informasjon.